Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MINTH AMSTERDAM

Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Minth Amsterdam hierna te noemen: “de Ondernemer”, en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een bestelling gaat de wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, indien voor de uitvoering derden worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Prijzen, verzendkosten en ruilen artikelen 
1 Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2 Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en prijzen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3 De in vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
4 De prijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten 
5 Tenzij anders vermeldt bedragen de verzend- en bezorgkosten: 
– bestelling die door de brievenbus past: € 1,95 
– bestelling die door de brievenbus past met track en trace: €3,95
– bestelling boven € 50 –> geen verzendkosten 
– bezorging is tot aan de eerste deur van het gebouw, indien een lift aanwezig waar de goederen inpassen tot aan de voordeur. 
6 Bij een koop op afstand bent u gerechtigd binnen 14 dagen uw artikel zonder opgaaf van reden te ruilen, met uitzondering van artikelen die speciaal voor wederpartij gemaakt of besteld zijn. Dit dient echter binnen deze termijn schriftelijk te worden aangegeven en het artikel moet ongebruikt in originele verpakking en gefrankeerd geretourneerd zijn. Is het artikel toch gebruikt dan behoudt gebruiker zich het recht voor niet of slechts een gedeelte van het bedrag te restitueren. Het bedrag wordt binnen dertig dagen gerestitueerd onder aftrek van de gemaakte verzendkosten. 
7 Indien levering door Ondernemer binnen twee weken niet mogelijk is dan is Wederpartij gerechtigd om, met inachtneming van uitzondering artikelen die speciaal voor Wederpartij gemaakt of besteld zijn, de koop te annuleren. 

Artikel 3 Levering(stermijn) en uitvoering overeenkomst 
1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt. 
2. We streven er naar een bestelling binnen een tot vijf werkdagen verzonden te hebben. Voor artikelen die op bestelling gemaakt zijn geldt in het algemeen een langere levertijd. Mocht een artikel niet op voorraad zijn dan neemt Ondernemer contact op met de klant. Alle genoemde termijnen blijven echter indicatief. 
3. Aan de leveringsplicht van Ondernemer is voldaan indien product een keer is aangeboden. Bij weigering acceptatie tijdens bezorging is het rapport van de vervoerder bewijs hiervan. 
4. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 4 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
– na het sluiten van de overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd. 
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
4. Indien Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade. 

Artikel 5 Overmacht 
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst te annuleren. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 
1. Betaling geschiedt vooraf door middel i-deal, paypal of overmaking op de bankrekening. 
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. 
3. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

Artikel 8 Garanties 
1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
2. De garantie is de garantie verstrekt door de producent indien het product niet door Ondernemer is geproduceerd. 
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij. 
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2.Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
6. Mocht de verpakking en/of het product tijdens transport beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij dit binnen 24 uur aan de Ondernemer te melden via mail met omschrijving en foto van de beschadiging. 

Artikel 10 Risico-overgang 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zullen vertrouwelijke gegevens van Wederpartij nimmer zonder toestemming aan derden worden verstrekt. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Ondernemer. 
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.